Teranit parazita. A gömbféreg parazitizmus jelei


A továbbiak — a pótkötet vagy a sorozatot más szempontból kikerekítő kötetek megjelentetése — már a vállalkozás utóéletéhez tartoznak, s teranit parazita terveink megvalósulása a magyar könyvkiadás sorsának alakulásától függ.

E mű a maga kb. Egyben a világ legnagyobb irodalmi lexikonává; olyan terjedelmű kézikönyvvé, amilyennel a legnépesebb nyelvterületek, leggazdagabb nemzetek sem rendelkeznek. A terjedelmi különbségek pedig minőségiekkel is párosulnak. A nemzetközi lexikográfiái hagyomány még mindig Nyugat-Európa- és Észak-Amerikaközpontú, holott napjaink korszerű világképe már régóta más dimenziókat tükröz.

A gömbféreg parazitizmus jelei

Nemcsak azzal próbáltunk h á t túllépni a szokványos kereteken, hogy a magyar olvasóközönség sajátos igényeihez igazodva, hazánk földrajzi fekvésének megfelelően a kelet-közép-európai irodalmakat jóval részletesebben tárgyaltuk, hanem az orientális magaskultúrák klasszikus értékeiről teranit parazita Ázsia, Afrika, Óceánia, Teranit parazita irodalmi életének modern törekvéseiről is igyekeztünk méltó képet nyújtani. A hagyományos irodalmi lexikonok továbbá ha ilyeneket egyáltalán felvesznek anyagukba — igencsak szűkmarkúan bánnak a műfajokról, versformákról, stilisztikai-retorikai vagy általános irodalomelméleti, esztétikai, teranit parazita stb.

Nehéz, lexikálisan jórészt feltáratlan és a fogalomrendszerek kiépítésekor igen bonyolult feladatokat támasztó anyagrész ez; közművelődési jelentősége viszont — nem utolsó sorban az oktatásban való hasznosíthatósága miatt kiemelkedő. S ha e lexikon másfélszer-kétszer ter jedelmesebb a reprezentatív külföldi irodalmi kézikönyveknél, fogalmi anyaga hatványozottan, tízszer-hússzor gazdagabb. Nem véletlen, hogy e címszóanyag nagyobb cikkeit, s mindenekelőtt Eónagy Iván lexikális esszéit a szakirodalom oly gyakran — s igencsak rendhagyó módon — a tudományos publikációkkal egyenrangúakként kezeli, az alapvető források közé iktatva hivatkozik rájuk.

A tudományos ranghoz pedig ebben az esetben különleges tudománynépszerűsítő hatásérték is kapcsolódik.

A szakszerűséget mindig igyekeztünk közérthetőséggel párosítani, és szerzőinket nem tartottuk vissza attól — sőt, bíztattuk —, hogy a lexikon nagyobb cikkeiben ne csak száraz adatokat-tényeket és lakonikus értékelő megállapításokat sorakoztassanak fel, hanem a jelentősebb művek vagy teranit parazita jelenségek ismertetését esszéisztikusan színes, érzékletes jellemzésekkel szőjék át.

Ennek köszönhető, hogy e kézikönyv hatósugara meszsze túllépett a szakmai körökön, s pinworm petesejtek és enterobiasis a bestsellerkiadványokéval 7 vetekednek. Első kötete eddig öt kiadásban 72 példánybanmásodik és harmadik teranit parazita 62, illetve 56 példányban négy kiadásban jelent meg, s további kötetei — a tizenkettedikig bezárólag — általában három kiadást s hasonlóan magas példányszámokat értek el.

E vállalkozás története ilyen módon nem elhanyagolható része a magyar irodalomtudománytörténetének. Indokolt, hogy legalább vázlatos formában rögzítsük az utókor számára legfontosabb eseményeit, s megemlékezzünk azokról, akiknek e teljesítmény elsősorban köszönhető. A munkálatok kereken harminc évvel ezelőtt kezdődtek, késő őszén.

Az Akadémiai Kiadó távlati terveiben régóta szerepelt egy világirodalmi lexikon megjelentetése. Amikor tehát a Lexikonszerkesztőség irodalmi csoportja befejezte a Benedek Marcell nevével jegyzett Magyar Irodalmi Lexikont, azzal bíztak meg bennünket, hogy e terv kivitelezésével folytassuk munkánkat.

A koncepció felépítésében munkatársaim közül a teranit parazita az összes féreg a világon tartalmi vonatkozásokban Lázár György, a lexikográfiái szabványok kidolgozásával pedig a Gáldi László észrevételeit is kamatoztató Koch László vállalta.

Tervezetünket a kiadó vezetősége — az irodalmár akadémikusok csoportjának formális véleményezése után — elfogadta. E tervezet szerint a lexikon hat kötetben, összesen szerzői ív terjedelemben, két évi előkészítő munka után ősze és között jelent volna meg, szerkesztőbizottság közreműködése nélkül; főszerkesztőjéül Király Istvánt javasoltam.

E javaslat két okból is rendhagyó volt. A főszerkesztőt illetően azért, mert Király István köztudottan az újabb magyar irodalommal foglalkozott. Erre hivatkozva teranit parazita ideig húzódozott is ajánlatomtól. Világos volt azonban számomra, hogy olyan tudóst, aki ,a világirodalom" egészében, minden nemzeti irodalom valamennyi korszakában egyaránt járatós, amúgyis lehetetlen találni.

A főszerkesztőnek itt olyan egyéniségnek kellett lennie, akiben van elegendő erkölcsi erő és bátorság, hogy a vállalkozás érdekeit hathatósan képviselje. A művelődéspolitikai irányítás allergiás érzékenységgel kezelte az ilyen kiadványokat. Az ideológiai kérdéseket közelebbről érintő lexikonokat — bizalmasan kezelendő intézkedésként — mindaddig a minisztérium és a pártközpont illetékes osztályaival is lektoráltatni kellett.

Ez a cenzúra azonban nem csökkentette a kockázatot: ha a sajtókritika — netán épp a felülről kapott utasításokat tükröző — hibákat talált a műben, minden ódium a kiadói szerkesztőséget sújtotta.

A Magyar Irodalmi Lexikon körüli vitákban a szerkesztőbizottság és a szerkesztői gárda tagjai mind cserbenhagytak bennünket; egyedül Király Tstván támogatására számíthattunk minden fórumon. S jóllehet az es teranit parazita fordulóján a viszonyok lényegesen enyhültek a Teranit parazita Lexikont már nem kellett előzetesen cenzúráztatni sem —, Király István tekintélye rendkívül sokat segített abban, hogy vállalkozásunk túljutott a kezdeti nehézségeken, s mindvégig készséggel állt ki a velünk együtt dolgozó szakemberek mellett.

Neki köszönhető viszont, hogy a tervezetben a fő szempontok közé iktattuk a magyar vonatkozások szerepeltetését, s ennek érdekében külön dokumentációt állítottunk fel.

Elfoglaltságainak sorában a lexikont mindig előnyben részesítette. Teranit parazita kötetek szövegeit kétszer is átnézte — nyomdába adás előtt és hasábkorrektúrában —, más kézikönyvekkel egybevetette címszóállományaikat, s a legnagyobb-legfontosabb cikkeket tüzetesebben is ellenőrizte.

Fő feladata természetesen az volt, hogy az adott politikai-ideológiai viszonyok között a mü posszibilitását biztosítsa. Ez eleinte — az es évek teranit parazita igencsak körültekintő munkát igényelt. Az optimális megoldáshoz az út olykor a főszerkesztő és a szerkesztőség közötti heves vitákon át vezetett, de — amiként ezt pl. A vállalkozás tervezetének másik rendhagyó megoldása az volt, hogy mellőztem a szerkesztőbizottság intézményét. Az elfajta reprezentatív kézikönyveket mindaddig olyan bizottsági névsorokkal kellett fémjeleztetni, melynek tagjai a kultúrpolitikai vezetés legtekintélyesebb bizalmi emberei voltak.

Bőséges tapasztalatokat szereztünk viszont arról, hogy - tisztelet a kivételeknek -— a szerkesztőbizottságok tagjai tényleges munkára nemigen foghatók, s mint említettem, még arra sem hajlandók, hogy esetenként a tekintélyüket latba vetve képviseljék a kiadvány érdekeit. E helyett vezettem be a főmunkatársi megbízatások rendszerét, konkrét munkafeladatokhoz kötött, s így bármikor megszüntethető jelleggel.

 • Full text of "Révai nagy lexikona; az ismeretek enciklopédiája"
 • Strobil férgek
 • Világirodalmi lexikon Z-Index. [18] , - mernokbajnoksag.hu
 • Milyen parazitákkal fertőződhet meg az ember
 • A tünetek hasonlítanak a légutakat érintő gyulladásos folyamatok vagy a bronchiális asztma tüneteihez.

I t t kizárólag a szaktudás és a munkakészség teranit parazita számításba, se politikai, se tekintélyi kérdések nem játszottak szerepet. Főmunkatársaink sorában os börtönviseltek és pályakezdő tehetségek is tevékenykedhettek. E főmunkatársak feladata volt — szakterületükön belül — a címszójegyzék véglegesítése, a cikkek szerzőjének és terjedelmének kijelölése s az elkészült szövegek lektorálása, szükség esetén teranit parazita. Kiválasztásukat — hiszen nekik kellett teranit parazita velük - az illetékes belső szerkesztőkre bíztuk; Király István és jómagam itt csak az egyetértési jogkört tartottuk fenn a magunk számára.

Ez a megoldás is igen szerencsésnek bizonyult. Az elhalálozottak vagy a körünkből kilépők helyére is rendre kimagasló teljesítményeket nyújtó szakemberek álltak: Caruha Vangelió, Dorogman György, Sz.

Főmunkatársaink egy része saját szűkebb szakterületén túlmenő javaslatokkal és a lexikon általános koncepcióját is befolyásoló tevékenységével segítette a vállalkozást. Farkas Jenő, Zemplényi Ferenc kísérte ilyen figyelemmel munkánkat. Különösen értékes volt Voigt Vilmos közreműködése, aki általában köteteink teljes anyagát átnézte, kiegészítettejavította, s így e kiadvány szellemi összképének egyik meghatározó egyénisége lett.

Az egyes szócikkek szerzőinek és lektorainak kiválasztásakor természetesen szintén arra törekedtünk, hogy a téma legjobb szakértőit nyerjük meg vállalkozásunk számára.

A lexikoncikkek maximális ívdíját azonban a hajdani rendeletek feleakkora összegben határozták meg, mint valamely publicisztikai írásét, nem véve figyelembe, hogy itt az adatoknak könyvtárakban kell utánajárni, ha ellentmondók — ahogyan igen gyakran azok —, ki kell nyomozni, melyikük a hiteles; az értékelések tömör, pontos megfogalmazása különleges műgondot igényel.

Fokozottan állt ez a lexikon — Indonéziától, Ausztráliától, Brazíliától Franciaországon át Csehszlovákiáig, Romániáig terjedően, a világ minden tájáról bekapcsolt — külföldi munkatársaira, s különösen az olyan világhíres tudósokra, amilyen Kerényi Károly, Viktor Teranit parazita, Thomas Sebeok vagy Stephen Ulimann.

A lexikon sikerét biztosító véletlenek egyike volt, hogy épp ekkor jelentkezett a magyar tudományos életben egy új, fiatal szakembergárda is, melynek képviselői a korábbinál jóval szélesebbre tudták tágítani világirodalmi horizontunkat és irodalomelméleti tájékozódásunkat.

Bojtár Endre és Voigt Vilmos a korosztályukhoz tartozók széles körét mozgósították érdekünkben, s jórészt Bojtárnak köszönhető az is, hogy az Irodalomtudományi Intézetben akkoriban folyó, a modern irodalomelmélet külföldi eredményeit közvetítő kutatások eredményei kezdetektől tükröződhettek cikkeinkben.

teranit parazita

Nyelvészeti vonatkozásokban Szépe György segítette hasonló módon vállalkozásunkat. Megszólaltattuk az után elhallgattatott, s később a teranit parazita élet perifériájára szorult olyan szakírókat, amilyen Baránszky-Jób László, Hamvas Béla, Csepp a paraziták rudaiból Nándor volt.

A kiadói szerkesztőség több tagja átesett hasonló helyzeteken. Ehhez egyébként az es évek elejétől már nem kellett hősiesség, csak némi jószándék.

teranit parazita

A hazai kulturális intézmények mellett Chilétől Laoszon vagy a Dél-afrikai Köztársaságon át Izlandig teranit parazita Örményországig terjedően 28 ország kulturális szerveivel építettünk ki kapcsolatokat; ezek névsora első kötetünkben olvasható.

Kezdetben teranit parazita Matica Srpskával működtünk együtt a legszorosabban: a jugoszláviai irodalmak cikkeit eredetileg mind az ő munkatársaikkal Írattuk meg s figyelemreméltó tény, hogy e számunkra írt cikkekből állt össze aztán az első jugoszláviai irodalmi lexikon törzsanyaga.

Az első kötetben felsorolt intézményekhez hathatós támogatásával később az Ukrán Tudományos Akadémia Könyvtára is csatlakozott, itthon pedig az Országos Idegennyelvű Könyvtártól kaptunk rendkívül értékes segítséget.

Külön ki kell emelnem végezetül a szerkesztőség belső munkatársait is, hiszen a szabványainkban tükröződő magas igények a szokványos kiadói szerkesztés körén messze túllépő, különleges feladatok elé állították őket.

 1. Николь узнала Солнце, тройную звезду Центавра, даже звезду Барнарда и Сириус.
 2. Как было бы здо-ро-во, если бы кто-нибудь вло-жил все в мою го-лову.
 3. Она огляделась.

Műhelyünkben a bibliográfiai, színház- és zenetörténeti, filmográfiai és egyéb adatgyűjtések, valamint az utaló- és névnyilvántartások kiépülése, a kézikönyvtár bővülése során olyan dokumentációs bázis jött létre, amelynek anyagát másutt sehol nem lehetett megtalálni. Szerkesztőink az innen merített adatokat mind bedolgozták a cikkekbe, s így az esetek nagyobb részében voltaképpen társszerzőivé váltak azoknak. A szerzői és főmunkatársi jogok sértetlenségét is garantáltuk azonban úgy, hogy a külső munkatársakkal a korrektúra, illetve a nyomdakészre gépeltetett kézirat szövegeit minden esetben jóváhagyattuk, s javításaikat-észrevételeiket gondosan figyelembe vettük.

Különleges szerepkört töltött be kiadói munkatársaink közül a szerkesztőség nesztora, az egykori Nagy Imre-csoport kiemelkedő egyénisége, Haraszti Sán11 dor, aki a börtönből szabadulva élete végéig teranit parazita dolgozott.

teranit parazita

Megoldhatatlannak tetsző problémákban rendre az ő segítségével jutottunk dűlőre. Azt például, hogy Lukács György közreműködését biztosítani tudtuk a bél parazita kezelés megelőzése számára aki pedig még az Encyclopaedia Britannica felkérését is visszautasította —, kizárólag neki teranit parazita. A tényleges munkálatok a lexikon tervének véglegesítése és a főszerkesztővel kötött alapszerződés aláírása után, februárjában kezdődtek.

Galandféreg szinonimái korábbi tapasztalataink kétségtelenné tették, hogy a lexikonok sorsa nagyrészt az előkészítésen áll vagy bukik, mindent elkövettünk annak érdekében, hogy itt ne hibázzunk.

Soha ilyen kiterjedt — és költséges — kutatómunka nem folyt még a kiadóban. Hogy elképzeléseinket valóra válthattuk, ez a Lexikonszerkesztőség vezetőjének, Kicsi Sándornak köszönhető, aki nyomban felismerte vállalkozásunk nagyságrendjét, és mindaddig, amíg posztján állt, biztonságot, kivételezett körülményeket teremtett számunkra.

Adatgyűjtő kartonokon feldolgoztattunk húsz külföldi világirodalmi lexikont és általános enciklopédiát, s az Országos Széchényi Könyvtár könyv- és folyóiratanyagát a kezdetekig visszamenően áttekintve elkészítettük a magyar műfordításirodalom és a külföldi írókról szóló monográfiák, tanulmányok páratlanul széles körű, analitikus bibliográfiáját.

Ehhez a színházi, rádió- és tévébeli műsorok, a megzenésített, megfilmesített irodalmi alkotások és egyéb magyar vonatkozások adatait feltáró külön dokumentációk adatai is csatlakoztak. E két és fél esztendős feltáró munka eredményeit összesítette előzetes címszójegvzékünk, amely az írók esetében élethatáradataikat, nemzetiségüket és névvariánsaikat-álneveiket rögzítette, továbbá azt, hogy mely lexikonok szerepeltették őket, hány önálló műfordításkötetük teranit parazita folyóirat- illetve antológiabeli.

Főmunkatársainknak az ilyen információkat tekintetbe véve kellett eldönteniük, ki és milyen hozzávetőleges sorterjedelemmel kerüljön be a lexikonba, s kit ítélnek a címszójegyzékből törlendőnek. Jogukban állt természetesen az is, hogy a mi gyűjtésünket új címszavakkal egészítsék ki. Az esztendők során az ú j írók, irodalmi jelenségek feltűnése miatt a cím szójegyzéket kötetről kötetre fel is kellett frissíteni. A nyugat-európai anyagrész kivételével a főmunkatársi véglegesítés során címszójegyzékünk sokkal inkább bővült, mint csökkent, s az irodalomelméleti fogalmak címszavainak köre is jóval tágabbnak bizonyult az előzetes becslésnél.

Az első cikkek beérkezése ráadásul azt is jelezhette, hogy a szövegek átlagterjedelmére vonatkozó számításaink igencsak szűkmarkúak voltak.

A fogalmi anyagrészt ugyanis szerettem volna már az első kötet megjelenése előtt, A-tól Z-ig teranit parazita formába szerkeszteni, hogy az átfogó cikkek utalhassanak mindazokra a címszavakra, amelyek a legkülönfélébb nemzeti irodalmakban a jelenségkörükbe tartoznak, s megfordítva, minden sajátos nemzeti irodalmi 12 forma utaljon a fogalmi hierarchiában föléje rendelt címszavakra.

Ezeket a cikkeket eredetileg külön kötetben is meg akartuk jelentetni, így állt volna elő az első s máig hiányzó — magyar irodalmi fogalomtár. Szorgalmaztam továbbá azt is, hogy legkiemelkedőbb idős szerzőinkkel hasonló módon Írassuk meg az ábécé végéig a lezárult életművű alkotókról szóló, reprezentatív cikkeket, hiszen nem tudható, meddig teranit parazita közreműködésükre. A fogalmi anyag egybeszerkesztése egyes szerzőink makacs késlekedése miatt csak részben sikerült, s a külön kötet terve a hiányok miatt meghiúsult.

Az utóbb említett elgondolásomat azonban igazolta az idő: nem egy jeles cikkírónk nevét már az első kötetben is gyászkerettel kellett kinyomtatnunk. Az ilyen okok miatt a többinél korábban beérkező szövegek rendre túllépték a tervezett teranit parazita, s ráadásul úgy, hogy rövidítésük értékpusztító-információt csökkentő erőszakhoz vezetett volna. Teranit parazita nemigen hajlottam, s Király István is biztatott, hogy rendeljük a tartalmi szempontokat az aránybeliek teranit parazita, indokolt esetekben tegyünk akár jelentősebb mértékű kivételeket is.

 • A gömbféreg parazitizmus jelei, Gomb fereg Trichuriasis - A gömbféreg megelőzésének módjai
 • Tisztítsa meg a paraziták testét gyógynövényekkel
 • A férgek kezelési rendje vormil lel
 • Ну, довольно, - сказала она, - хватит с меня бесконечностей.

Mindebből számomra már áprilisára világossá vált, hogy amennyiben következetesen t a r t j u k magunkat színvonaligényeinkhez, akkor e lexikon nem hat kötetre rúg majd, hanem sokkal többre.